ÁSZF

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (ÁSZF) 

A jelen Általános Szerződési Feltételek az AGRÁRHÁZ PROFIT Kft. (4032 Debrecen, Tarján u. 90.) – továbbiakban: Szállító – értékesítéseit és áruszállításait szabályozzák és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási jogviszony elválaszthatatlan részét képezik. A Megrendelő jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes, attól eltérő egyéb kikötései kizárólag a Szállító előzetes, esetenkénti írásbeli elfogadó nyilatkozatával érvényesek. Jelen Általános Szerződés Feltételek alkalmazása során „Megrendelő”, illetve „áru” alatt az egyes szállítási szerződésekben szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes vagy jogi személyt), illetve az értékesített terméket kell érteni. 


1./ A szállítási szerződés létrejötte, szállítási határidő: a szállítási szerződés az „Agrárház Profit Kft. – műtrágya megrendelőlap” szállító és megrendelő által történő aláírásával jön létre. A Megrendelő a Szállító készrejelentését (számlázását) követően nem jogosult elállni a megrendelésétől. A szerződés fentiek szerint történő létrejöttét követően a jogviszonyt a Megrendelő egyoldalúan nem módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő a Szállító felé bármilyen jellegű módosítási kérelmet terjeszt elő és azt a szállító elfogadja, ez esetben a Megrendelő a Szállító irányába a szállítás tárgyát képező áru vételárának 5%-áig terjedő szerződés módosítási díj fizetésére köteles. A szerződés módosítási díj a módosításból eredő esetleges a szállító oldalán keletkező többletköltségeket nem tartalmazza. A szállítás határideje a Szállító által a megrendelés visszaigazolásában, vagy a szállító ajánlatában megjelölt határidő, mint nem fix határidő. A Szállító rész- és előszállításra jogosult. Amennyiben a megrendelő a saját érdekkörében felmerülő okból az árut a szerződésben rögzített teljesítési időszakban nem veszi át, úgy szállító jogosulttá válik a megrendelő által a megrendelő érdekkörében felmerülő okból át nem vett árut haladéktalanul harmadik személy részére értékesíteni akként, hogy az ebből eredő többletköltségek megfizetésére a megrendelő a szállító erre vonatkozó számlája alapján köteles. A Szállító szállítási késedelme esetén Szállító póthatáridőt köteles kitűzni, melyet – amennyiben ezen póthatáridő nem haladja meg a 30 napot, Megrendelő elfogad. Ha a póthatáridő meghaladja a 30 napot, a Megrendelő jogosult írásban elállni a szerződéstől. Megrendelő tudomással bír arról, hogy a Szállító az árut folyamatosan egyéb forrásból szerzi be, mely a Szállító szerződés szerinti teljesítéseit befolyásolhatják. Erre figyelemmel a Szállító esetleges késedelmes teljesítés esetére a Szállító a Megrendelő irányába semmilyen kártérítési, vagy egyéb helytállásra nem kötelezhető. A Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább 12 órával tervezett megkezdése előtt értesíteni (készrejelentés). A Szállító készrejelentése alapján a Megrendelő köteles az árut átvenni, illetve ha a teljesítés helye nem a Megrendelő telephelye, úgy átvételére a teljesítési helyen a Szállító készrejelentésében jelzett napon megjelenni és az árut átvenni és a vételárat megfizetni. Amennyiben a Megrendelő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szállítónak jogában áll – saját választása szerint – a határidőben átvenni elmulasztott áru ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Megrendelő felé leszámlázni – raktározási díj felszámítása mellett – vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni és az árut más Megrendelő részére értékesíteni. A Megrendelő ezen túlmenően köteles a Szállítónak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt kára megtérítésére. Ugyanezen következmények állnak be, amennyiben a felek megállapodása szerint az árut a Megrendelő egy bizonyos időszakon belül hívhatja le és lehívási kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget. 

2./ A teljesítés helye, ideje: A teljesítés ideje és helye – figyelemmel az 1. pontban foglaltakra is – az a nap és hely, amelyen az árut a Megrendelő a teljesítés helyén igazoltan átvette. A kárveszély átszállásának időpontja megegyezik az áru teljesítés helyén történő átvételének időpontjával, azzal, hogy amennyiben a Megrendelő az áru átvételével a Szállítónak fel nem róható okból késedelembe esik, a Szállító által készre jelentett áru átvételére kitűzött időponttól a kárveszély a Megrendelőre száll át. 

3./ Vételár, fizetési feltételek: A megrendelt áru vételára a Szállító és a megrendelő által aláírt megrendelő lapon megjelölt teljes vételár. Ezen vételár magában foglalja a szállítási napon érvényes általános forgalmi adót. A kapott engedmények, árujóváírások, stb. a forgalmi adó (ÁFA) nélküli eladási árakból kerülnek levonásra. A mellékköltségek, mint szállítási díjak, biztosítási díjak, vámok, stb. Szállítót érintő emelkedései esetén Szállítónak jogában áll megfelelő áremelést eszközölni a Megrendelőnél, mely esetben a Megrendelő az áremelési javaslat kézhezvételét követően haladéktalanul, de nem később, mint 3 napon belül írásban elállhat a szerződéstől. Az áru vételárának megfizetése főszabály szerint a Szállító számlája alapján az átvétellel egyidejű átutalással történik. Ettől eltérő fizetés az egyedi szerződésben (megrendelő lapon) kerül a felek által meghatározásra. A Szállító a Megrendelőtől a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását követelheti, ha a vételár időbeni megfizetése veszélyeztetve van, különösen, ha: – a Megrendelőnek Szállítóval szembeni kiegyenlítetlen tartozása van, – egy éven belül előfordult, hogy Megrendelő esedékes tartozását pénzügyi fedezet hiányában nem tudta kiegyenlíteni, – a Megrendelővel szemben csőd-, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban. Ilyen esetben a Megrendelő és a Szállító a fizetési biztosítékokról külön megállapodásban rendelkeznek, mely megállapodás létrejötte a felek közötti szállítási szerződés érvényességi feltétele. Fizetési késedelem esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese +8% éves késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A fizetések visszatartása a Szállító által el nem ismert ellenkövetelések vonatkozásában nem lehetséges, azaz a Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettség kompenzáció útján történő rendezése kizárt. A Megrendelő követelésnek harmadik felek számára történő engedményezése kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Amennyiben a Szállító jogos igényének érvényesítése érdekében ügyvédet, egyéb közreműködőt, stb. vett igénybe, úgy a Megrendelő köteles a Szállító ezzel kapcsolatban keletkező összes költsége megtérítésére. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult póthatáridő kitűzése nélkül a szerződéstől Megrendelővel írásban közölten elállni és az árukiadásokat leállítani, amíg a Megrendelő a ki nem egyenlített vételárat annak járulékaival (ügyleti kamat, késedelmi kamat) együtt meg nem fizeti a Szállító részére. Szállító elállása esetén a Megrendelő kártérítésre, kártalanításra nem jogosult. Ha a Megrendelő fizetésképességét vagy hitelképességét tekintve a szerződés megkötését követően merül fel indokolt kétség és a Megrendelő az erre vonatkozó felszólítás ellenére sem hajlandó előre történő fizetésre, vagy az őt terhelő megfelelő biztosíték nyújtására, akkora a Szállító, amennyiben ő még maga sem tejesített, jogosult elállni a szerződéstől, az árut más részére értékesíteni és igazolt kárának megtérítését követelni a Megrendelőtől. A fizetés csak azt követően tekintetett teljesítettnek, amikor az összeg a Szállító valamely bankszámláján jóváírásra került. A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy a fizetéseket a legrégebben esedékes számlatételek és az azokkal kapcsolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használja. Amennyiben a Megrendelő részéről a késedelmes fizetésre tekintettel már költségek, kamatok merültek fel, a Szállító jogosult arra, hogy a kifizetést először a költségekbe, utána a kamatokba és utoljára a szolgáltatásba számítsa be. 

4./ Tulajdonjog fenntartása: A Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő az áru teljes vételárát ki nem fizette, valamint a szerződésből, illetve annak megszegéséből fakadó valamennyi kötelezettségét (költséget)nem teljesítette. A Szállítónak jogában áll a tulajdonjog fenntartással átadott árut póthatáridő kitűzése nélkül a Megrendelőtől visszakövetelni, amennyiben az a Szállítóval szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késik. Ha az áru már nem visszavehető (áru továbbadásra került, felhasználásra került) a Szállítónak jogában áll a forgalmi listáján szereplő, vagy egyéb mezőgazdasági terméket a Megrendelőtől beszámítás útján átvenni olyan mennyiségben, amely a piaci ár figyelembe vételével értékben fedezi követelését. Szállítónak jogában áll fizetési engedményezést is elfogadni. a Megrendelő köteles a Szállító tulajdonjog fenntartással érintett áruját a gondos gazda módjára kezelni, megóvva ezzel bármilyen kártól, valamint értékvesztéstől. A Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással átvett áru elzálogosítására, biztosítékjellegű tulajdon átruházására, vagy egyéb megterhelésre. Továbbértékesítés esetén a Megrendelő köteles a tulajdonjog átszállását – a jelen szabályoknak megfelelő – az áru saját vevője általi teljes kifizetésétől függővé tenni. Megrendelő ezennel, előre a Szállítóra engedményezi a tulajdonjog fenntartással továbbértékesített áru továbbértékesítéséből eredő valamennyi igényét az összes járulékos és biztosítéki joggal együtt a Megrendelőnek a Szállító felé fennálló minden tartozása erejéig. A Megrendelő haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Szállítót, amennyiben a Szállító igénye a számára engedményezett követelésekkel vagy a tulajdonjog fenntartással átadott áruval kapcsolatosan bekövetkező bármely veszélyeztető eseményről és egyben a Megrendelő tőle telhető minden intézkedést köteles megtenni ennek elhárítására. 

5./ Mennyiségi és minőségi átvétel: Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az egyedi szerződésben megállapodott teljesítési napon és helyen történik a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az egyedi szerződés alapján a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, úgy az az áru mennyiségi és minőségi átvételének is a helye. Amennyiben a Megrendelő saját vagy bérelt fuvareszközével viszi el az árut a Szállítótól, úgy az áru mennyiségi és minőség átvételének a helye a Szállító telephelye. Ez esetben a Megrendelő a zsákos kiszerelésű áruk esetében ellenőrző mérésre igényt tarthat. Megrendelő vállalja, hogy az árut annak a fuvarozótól való átvételkor megvizsgálja és annak felismerhető esetleges mennyiségi és/vagy minőségi hibáit vagy a teljesítést igazoló okmányon, vagy az átvételkor felvett jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet a Szállító vagy a Szállító megbízásából fuvarozást végző képviselőjével aláíratja, és három munkanapon belül írásban eljuttatja a Szállítónak. A Megrendelő az áru átvételekor felismerhető mennyiségi, vagy minőségi hiba miatti kifogását az átvételtől számított 3 munkanapon belül köteles írásban a Szállítónak bejelenteni, mellékelve az azt alátámasztó dokumentumokat. Nem minősül a Szállító hibás teljesítésének az áru 2 ezreléket meg nem haladó mennyiségi hiánya. Az átvételkor nem látható minőségi hibákat az arra vonatkozó bizonyítékokkal együtt (átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb.) a Megrendelő a Szállítóval haladéktalanul, de legkésőbb az árunak a rendeltetési helyre való érkezésétől számított 15 napon belül írásban köteles közölni. A kifogás érvényesítésével együtt – a Szállító ilyen irányú igénye esetén – a Megrendelő köteles az általa állítottan hibás áru mintapéldányt, valamint a megfelelő bizonylatokat rendelkezésre bocsátani. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Szállítót felelősség nem terheli. A Megrendelő az általa minőségileg megkifogásolt árut felhasználni nem jogosult, a felhasználásból eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal. A Megrendelő az általa kifogásolt árukat, a kért mintát kivéve, a Szállító előzetes írásos beleegyezése nélkül nem jogosult visszaküldeni, ellenkező esetben a Megrendelő a Szállító ebből eredő valamennyi kárát, illetve költségét köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvétele és/vagy a bejelentett hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Megrendelő igényének Szállító által történő elismerését. Amennyiben a Megrendelő a Szállító által leszámlázott és a Megrendelő által kifizetett terméket, vagy annak egy részét a Megrendelő megjelölt határidőben, illetve a Szállító elvitelre felszólító értesítése ellenére az értesítéstől számított négy (4) hónapon belül nem szállítja el, úgy a Szállító jogosult – a tárolási véghatáridőre történő felhívást tartalmazó ajánlott levél kiküldését követő 10. napon – a terméket fellelt készletként bevételezni és azzal szabadon rendelkezni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez utóbbi esetben semmilyen jogcímen térítés, vagy kompenzálás nem illeti meg. 

6./ Szavatosság, felelősség: A Szállító szavatolja, hogy az áru a lejárati időn belül mindenben megfelel az egyedi szerződésben meghatározott specifikációnak. A szavatosság nem vonatkozik az áru olyan hibáira, hiányosságaira, amelyek az átvételt követően (különösen a nem megfelelő tárolásból, rendeltetésellenes használatból stb. eredően) keletkeztek. A szabályszerűen érvényesített és jogos kifogás esetén a Szállító saját döntése szerint – a Megrendelő érdekeinek méltányos figyelembevétele mellett – árengedményt nyújt, vagy pótszállítást (cserét) eszközöl, illetve az árut a vételár megtérítése mellett visszaveszi. Egyéb bármilyen jellegű – különösképpen a közvetlen kár, vagy kárkövetkezmény megtérítésére vonatkozó – igény a Szállítóval szemben – a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárt. Ez a kizárás magában foglalja különösen a termékfelelősségből adódó igényeket, beleértve a visszkereseti igényeket is. A Szállító jogilag nem kizárható helytállásának mértéke – a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az érintett áru vételára értékére korlátozódik. A Megrendelő a Szállító szavatosságának ezen korlátozását köteles tovább érvényesíteni ügyfeleinek és köteleznie kell őket a végfelhasználóig történő tovább érvényesítésére oly módon hogy a Szállító ezen felelősség-korlázásának érvényesítésére a végfelhasználóig biztosítva legyen. Az áru egy meghatározott célra vagy meghatározott módon való alkalmazhatóságának kockázata – a Szállító külön ilyen irányú írásos vállalásának hiányában – a Megrendelőt terheli. Az ilyen vállalás fennállása esetén az abból erdő igények érvényesítésére az 5.) pontban foglaltak érvényesek. 

Az olyan áruk tekintetében, amelyek a felek megállapodásának megfelelően a standard minőség alatti minőségűek, a Megrendelő semmilyen minőségi igénnyel nem élhet. Egyébként is a Szállító az 5-6.) pontokban foglaltakon túlmenően felelősségét kizárja. 

7./ Tárolás: A Szállító erre irányuló megrendelés esetén vállalja a megrendelt és/vagy kifizetett áruk saját telephelyén történő tárolását, a megrendelés visszaigazolásában feltűntetett ideig és tárolási díj ellenében. A tárolt áruk azok elszállításáig a Szállító telephelyén idegen készletként kerülne megőrzésre. 

8./ Vis maior: Vis maior események, melyek a Szállítót, vagy bármely beszállítóját érintenek, feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szállítást az akadályoztatás idejére és egy méltányos intézkedési idő erejéig elhalassza, vagy kihatásának megfelelően a szerződéstől részben vagy egészben bármilyen kártérítési/kártalanítási teher nélkül elálljon. Vis maior esetnek számít, de nem kizárólag erre korlátozódik: természeti katasztrófák (pl.: földrengés, villámcsapás, fagy, köd, vihar, áradások minden kihatása, továbbá háború, törvény-, illetve hatósági beavatkozások, lefoglalás, szállítmányozási zavarok, ki-, be- és átszállítási tilalmak, nemzetközi fizetési korlátozások alapanyag- és energia-kiesés, valamint üzemzavarok, mint pld.: géptörés, robbanás, tűz, sztrájk, szabotázs, munkáskizárások, ezen felül minden esemény, amit csak aránytalan költségekkel és gazdaságilag nem felvállalható eszközökkel lehetne megakadályozni. 

9./ Védjegyek és ipari mintavédelem: A Szállító által leszállított áruk általában véd-, illetve cégjeggyel ellátottak. Tovább eladásuk esetén a Megrendelő köteles azokat a bejegyzett védjeggyel, eredeti csomagolásban felbontatlan állapotában eladni. Ha ilyen árukat a Szállító beleegyezésével áttöltenek, további feldolgozáson esnek keresztül, egyéb termékekkel kevernek, stb. ezt követően a fenti jegyeket a Szállító előzetes írásbeli beleegyezésével lehet csak felhasználni. 

10./ Részbeni érvénytelenség: Amennyiben a jelen eladási- és szállítási feltételek meghatározásai érvénytelenek vagy kivitelezhetetlenné vállnak, a többi feltétel érvényességét ez nem érinti. A hatálytalan vagy nem teljesítő feltételeket inkább olyan hatályos és kivitelezhető meghatározásokkal kell helyettesíteni, amelyek az eredeti hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételekhez jogi vagy gazdasági vonatkozásban a lehető legközelebb állnak. 

11./ Incoterms: A felek ellenkező megállapodásának hiányában az érintett szerződéses feltételek értelmezése az Incoterms szabály (a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kiadásában, Párizs 1953) mindenkori legutolsó hatályos meghatározásai érvényesek. 

12./ Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség, törvényi előírások: A szerződés a magyar jogszabályok hatálya alá tartozik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Az áruk felhasználásánál és/vagy újraértékesítésénél a Megrendelő felel az összes vonatkozó törvényi és hatósági előírás betartásáért. Szerződő felek a szerződés értelmezésével, vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogvitáik rendezésében kötelesek elsősorban egyeztetés útján megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés eredménytelennek bizonyul úgy felek a Szállító székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

13./ Felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat kizárólag írásbeli formában (ezen belül postai levél, e-mail) tekintik joghatályosnak és érvényesnek, az egyéb úton közölt nyilatkozatokhoz joghatály nem fűződik, az kötelező erővel nem bír. Ebben a körben írásban közöltnek tekinti a Megrendelő a Szállító www.ahap.hu honlapján fellelhető, adott időszakban aktuális közleményeit és nyilatkozatait is.